http://smk-pangkor.yolasite.com/

PENTADBIRAN

  

KURIKULUM

FALSAFAH PENDIDIKAN

 

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi inidvidu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 

FALSAFAH SEKOLAH

Pendidikan adalah hak seluruh masyarakat yang boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira keturunan dan kepercayaan.
Bahawa pendidikan akan membentuk insan untuk hidup harmonis dalam pelbagai rumpun bangsa yang boleh bertindak dan bergerak bersama melalui kerjasama, keperihatinan, dedikasi dan bersikap toleransi.
Sesungguhnya pendidikan adalah usaha yang berterusan bagi mengembangkan potensi individu ke arah kecemerlangan insan yang berilmu dan berakhlak mulia.


VISI DAN MISI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANGKOR

VISI

SMK PANGKOR menjadi antara sekolah menengah cemerlang di Manjung menjelang 2013

MISI

Memberikan pendidikan terbaik kepada semua pelajar bagi melahirkan modal insan yang cemerlang berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


MOTTO

" HIDUP BERBAKTI "


MATLAMAT SEKOLAH

Memberi peluang kepada semua pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang sempurna bagi menghasilkan pelajar cemerlang.


PIAGAM PELANGGAN


Menyedari hakikat bahawa kemuliaan manusia terletak pada ketinggian akhlak dan kecerlangan ilmu serta menjunjung cogan kata "HIDUP BERBAKTI" maka kami staf SMK Pangkor beriltizam dan berikrar akan:

  1. Memberi pengajaran dan pembelajaran berkualiti kepada semua pelajar.
  2. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual waktu yang ditetapkan.
  3. Menyediakan kemudahan latihan terbaik untuk aktiviti permainan, sukan dan persatuan sebagai sokongan kecemerlangan akademik.
Memastikan iklim sekolah kondusif untuk kebajikan
  1. Pelajar dan keselesaan belajar.
  2. Mengawal dan sentiasa berusaha mempertingkatkan sahsiah pelajar untuk kecemerlangan diri.
  3. Sebarang urusan pelanggan dengan pihak sekolah akan dilayan secepat mungkin.

 

Make a Free Website with Yola.